Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması’nı Düzenleyenler

Bu etkinlik:

TEMA
TERMOPET
Medisep
Türkiye Barolar Birliği
İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği
118-U Lions Yönetim Çevresi
118-U Leo Kulüpleri
Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı

tarafından düzenlenmektedir.

118-U Lions Yönetim Çevresi

Dünya’da Lions Hareketi, Chicago’da genç bir sigortacı olan Melvin Jones’un insanların yeteneklerini karşılık beklemeden hizmet ederek toplumun yararına kullanmaları çağrısı ile 7 Haziran 1917′de başladı. “Yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz” özdeyişi bu ilk adımın heyecanı oldu.

1920-1930′larda yayılmaya başlayan Lions hareketi bugün yeryüzünde 187 ülke ve coğrafi bölgede hizmet vermektedir. Bu ülkelerde 737 Yönetim Çevresi, 45.195 kulüp ve 1.358.753 Lion topluma karşılıksız hizmet yarışını sürdürmektedir.

118-U Lions Yönetim Çevresi ise Türk Lionlarının U bölgesini temsil eden yönetim çevresidir.

 

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, 3 Mayıs 1994 tarihinde, 16 Lion ve 12 Lions Kulübü tarafından kurulmuştur.
Vakfın Amaçları ve çalışma konuları:
a) Mahalli, mülki idare ve belediyeler ile ortak hizmet projeleri yapmak
b) Kulüplerin ortaklaşa düzenledikleri hizmet projelerini realize etmek
c) Çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
d) Uyuşturucu ile mücadele etmek, rehabilitasyon hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak
e) Tarih ve kültür varlıklarını koruma hususunda hizmette bulunmak
f) Beceri kazandırma konusunda çalışmalar sürdürmek
g) Lions Kulüplerine toplantı ve hizmet imkanı sağlayacak yer temin etmek
h) Sağlık hizmetleri sağlamaktır.
Vakıf merkez binası yapımı ön planda olmak üzere amaçları doğrultusunda hizmet projelerine de destek vermektir.

 

MEDISEP

MEDISEP (Medical Students Exchange and Projects) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu, SKS’ye (Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) bağlı bir öğrenci topluluğudur.

İnsanların çevreye ve hayvanlara karşı uyguladığı şiddetin ve bu şiddetin doğurduğu sonuçların  boyutları tartışılamaz düzeydedir. İnsanlar; gerek tarım, gerek sanayi faaliyetleri kapsamında doğaya ciddi ve geri dönülemez zararlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Doğal çevrenin harap edilmesi sonucunda birçok hayvan habitatlarından olmuştur ve nesilleri tehlike altındadır. Yaşam alanlarından edilen hayvanlar şehirlerin sokaklarında yaşamaya zorlanırken, aynı zamanda insanlar tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılmaktadırlar.

MEDISEP’te birer tıp öğrencisinden önce birer insan olarak bizler, canlıların sahip olduğu haklara gereken saygının gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz. Şiddetin karşısındayız!

 

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır.

Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye’nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir. Türkiye Barolar Birliği, giderek daha ayrıntılı ve etkili hale getirmeye özen gösterdiği çalışmalarını, ulusal ve uluslararası paneller, seminerler ve kurultaylar aracılığıyla Türk ve yabancı hukuk dünyasına duyurmaktadır.

 

TEMA

Türkiye’de yılda 743 milyon ton toprak erozyona uğruyor. Oysa yaşam üreten bir cm toprağın oluşması binlerce yıl sürüyor. Toprak kaybedilmesi göze alınamayacak kadar kıymetli bir varlık. Aşımızı, işimizi, sanayimize ham maddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz.

TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi ile insan kaynaklı iklim değişikliği konularında 850 bini aşan gönüllüsü ile var gücüyle çalışıyor.

TEMA Vakfı ülke genelinde 81 il, 300 ilçe, 150 Üniversite de temsilci ve sorumlularıyla, her yaştan, her meslekten insanın gönüllü olarak katıldığı bir halk hareketine dönüşüyor.

16 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu. Mera ıslahından arıcılığa, çay tarımından  Antep Fıstığına, sakız ağaçlarına yürüttüğü örnek projelerle ülke tarımına katkılar sunmaya çalıştı. Kurulduğu 1992 yılından bu yana 250 den fazla kırsal kalkınma, koruma, ağaçlandırma projesi yürüttü.

Ana okullarından liseye kadar her kademede 3.5 milyondan fazla çocuğa doğa-çevre eğitimi verildi, 50 bin öğretmene, on binlerce kamu görevlisine seminerlerle ulaşıldı.

TEMA Vakfı bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve saygın bir kuruluş olmak, yaşamı geleceğe taşımak en büyük amacını oluşturuyor.

 

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği

2018 yılının başında, farklı disiplinlerden (sosyoloji, çevre mühendisliği, coğrafya, hukuk, kimya v.b.) ve farklı alanlarda çalışan (üniversite, özel sektör ve kamu) iklim değişikliği sorununa karşı endişeleri olan, iklim değişikliğine dair ulusal ve uluslararası alanda yapılan politik, bilimsel, hukuki ve teknik tartışmaları takip eden, kimi zaman görüşler oluşturup bunları paylaşan, çevre sektörünün çeşitli alanlarında çalışan, üniversitede konuya dair bilimsel çalışmalar yapan uzmanların bir araya gelerek ülkemizde bu alanda eksikliğini duyduğu bir düşünce kuruluşu görevi de görebilecek İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği”ni kurdu.

Derneğimiz, iklim değişikliği sorununa sera gazının azaltılması çabasının yanında adaptasyon konusunu da önemseyen bir bakış açısına sahiptir. İklim değişikliği, dünyamız üzerinde var olan bütün canlı ve cansız varlıkların ortak ve çevresel etkilerinin yanında sosyal, ekonomik ve hatta hukuki etkileri de barındıran sorunlarının en önde gelenlerindendir. Aynı küreyi paylaşan insanlar olarak karşı karşıya kaldığımız küresel iklim değişikliği olgusuna rasyonel, bilimsel, titiz ve tutarlı yaklaşım hepimizin geleceği için ortak faydayı gözeten bir tutum olacaktır. Bu bağlamda derneğimiz, bağımsız olarak ve diğer STK”lar, kamu ve özel sektör kişi, kurum ve kuruluşları ile birlikte iklim değişikliği sorunu hakkında teknik ve bilimsel araştırmalar yapmayı; iklim değişikliğine karşı mücadele ve uyum için öneriler sunmayı ve politikalar üretmeyi temel amaçları olarak belirlemektedir. Bu amaç doğrultusunda 2020 yılı Haziran ayında Avrupa İklim Eylem Ağı’na (Climate Action Network (CAN)) üye olmuştur.

Öte yandan tüm insanlığı yakından ilgilendiren iklim değişikliği sorununa bilimsel ve akılcı yaklaşımı etkin kılmak suretiyle bu olgunun, sebepleri, sonuçları, insan, toplum, çevre ve iş dünyası üzerindeki etkileri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermenin de büyük önem taşıdığı düşünüyoruz. Bu çerçevede derneğimiz söz konusu bilimsel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmayı da kendisine bir hedef olarak ortaya koymaktadır.

Ülkemizde iklim değişikliği özelinde yapılacak farklı disiplinleri de kapsayan akademik çalışmaları desteklemek derneğimizin bir diğer temel amacı olarak öne çıkmaktadır. Bilimsel veriler yoluyla hareket etmenin zaruretine inanan derneğimizin yayın organları, projeleri, kongre, sempozyum gibi etkinlikler aracılığı ile Türkiye”de iklim değişikliği konusundaki kamuoyunun, akademisyenlerin, yerel yönetimlerin, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının farkındalığını arttırmak hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra, iklim değişikliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve doğayı, insan sağlığını koruma ile ilgili çalışmalar ortaya koymak önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. Söz konusu tüm bu çabalar ile ortaya çıkacak somut veri ve çıktılar ise politika yapıcılar, yöneticiler ve ilgililer ile paylaşılacak ve alınacak kararları etkilemek üzere destekleyici çalışmalar hayata geçirilecektir.

Özetle, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği; iklim değişikliği sorununa dair ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapmayı, ülke mevzuatının güncellenmesine katkı vermeyi, akademik alanda iklim değişikliği sorununa dair daha verimli, etkin ve Ar-Ge”yi de kapsayan çalışmaları arttırarak desteklemeyi, ülkemizin politikalarına yön verebilmeyi hedeflemektedir.

 

TERMOPET

1996 yılında kurulan ve toptan akaryakıt satışı ile faaliyetlerine başlayan TERMOPET, 04.01.2005 tarihinde akaryakıt dağıtıcı lisansını alarak faaliyetlerine “Dağıtım Şirketi” olarak devam etmeye başlamıştır. Sektörde kararlı ve emin adımlarla ilerleyen, istikrarla büyüyen ve %100 yerli sermayeli bir şirket olan TERMO, Türkiye’nin tüm bölgelerinde, bugün 600’e yakın akaryakıt ve 150 adet LPG otogaz lisanslı bayisi ile dağıtım faaliyetlerine devam etmekte ve pazar payını da her geçen gün arttırmaktadır.
Kalitesi, performansı, güvenilirliği, servis hizmeti ve kolay ulaşılabilirliği ile bayilerine ve tüketiciye ürün ve hizmetin en iyisini sunmayı hedefleyen Termo müşteri odaklı çalışıyor, dengeli ve istikrarlı büyüyor.